Siirry sisältöön

Rekisteriselosteet

MEGAKLINIKKA OY:N POTILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Megaklinikka Oy (”Megaklinikka” tai ”me”) käsittelee hammaslääkäriaseman asiakkaidensa potilastietoja tarjotessaan ja toteuttaessaan hammashuoltoon sekä työterveyshuoltoon liittyviä palveluita (jäljempänä ”Palvelut”).

Megaklinikalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme potilastietojasi. Alla kerromme lisää potilastietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Megaklinikan rekisterinpitäjänä suorittamaan potilastietojen käsittelyyn.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Megaklinikka

Y-tunnus 2345414-4

Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki

Puhelinnumero (09) 58 400 300

Sähköpostiosoite: info(at)megaklinikka.fi

www.megaklinikka.fi

Potilasrekisteristä vastaava henkilö:

Kaisa Mikkola, puh. +358 40 0200 825, sähköpostiosoite: kaisa.mikkola(at)megaklinikka.fi

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaistamme kerättävät käsittelemämme potilastiedot:

Potilastiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kotikunta
 • Tiedot mahdollisesta vakuutusyhtiöstä
 • Ajanvaraushistoria
 • Alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muiden laillisten edustajien nimi tai nimet ja yhteystiedot, sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.
 • Potilaan suun terveyttä koskevat tai siihen vaikuttavat tiedot, kuten lääkitys, lääkeaineallergiat, diagnoosit ja mahdolliset lähetteet.
 • Muut potilaan terveydentilaa koskevat tai hoidon kannalta välttämättömät tiedot
 • Potilasta mahdollisesti koskevaa vakuutusta, maksusitoumusta tai työterveyssopimusta koskevat tiedot
 • Tiedot potilasta Megaklinikalla hoitaneista henkilöistä
 • Tutkimustulokset ja kuvat (esim. röntgenkuvat, laboratoriotutkimustulokset)
 • Potilastietojen käyttöä koskevia kieltoja, rajoituksia, korjauksia, suostumuksia ja rekisteröidyn tekemiä muita valintoja koskevat tiedot.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja ja metatietoja, kuten tallennuspäivämäärä, tietolähde ja lokitiedot.

Potilastietoja käytämme terveydenhoitopalveluiden tarjoamiseen ja siihen välittömästi liittyvien toimenpiteiden toteutukseen.

Lisäksi voimme kerätä, analysoida ja tuottaa tietoa vastaanottojen kestosta ja rytmistä vastaanottoajankohtiin liittyvistä ruuhkautumis- ja resursointiongelmista sekä vastaavista yleisluontoisista metatiedoista. Näitä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toiminnan tietojohtamiseen, esimerkiksi ruuhka-aikojen ennakointiin sekä resurssien mitoittamiseen.

4. Mistä saamme potilastiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai tämän huoltajalta tai lailliselta edustajalta sekä potilaan hoitoon osallistuneelta henkilökunnalta. Tietoja voidaan saada myös potilasta koskevalta työterveyshuollolta silloin, kun potilas tulee Megaklinikan asiakkaaksi työnantajan tarjoaman työterveyshammashuollon kautta.

Potilastietoja on myös mahdollista asiakkaan suostumuksella pyytää asiakasta aiemmin hoitaneelta taholta.

Joitain potilastietoja voidaan tuottaa laitteilla tai automaattisesti potilastietojärjestelmän kautta (esim. diagnoositietoa vastaavan toimenpiteen automaattinen lisäys).

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan terveydenhuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi, potilaiden suun terveyden ylläpitoon ja hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, sekä terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön dokumentointivaatimusten täyttämiseksi.

6. Säilytysaika

Säilytämme Asiakkaidemme potilastietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii. Laissa säädetty säilytysaika potilastiedoille on 12 vuotta potilaan kuolemasta.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Megaklinikka säilyttää henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Megaklinikka ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Megaklinikan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Megaklinikan organisaation ulkopuolisille osapuolille vain nimenomaisesta tai pakottavasta lainsäädännöstä johtuen.

Mikäli hoidon maksaa kolmas taho (esimerkiksi kaupunki palvelusetelin tarjoajana), voidaan tietoja luovuttaa tällaiselle osapuolelle siltä osin kuin toimenpiteiden dokumentoimiseksi ja todentamiseksi on tarpeen.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, joiden käyttö on välttämätöntä hoidon ja palvelun toteuttamiseksi, kuten palvelintarjoajille.

Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä heile osoitetun tehtävän hoitamiseksi sekä noudattamaan vähintään lain ja tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Megaklinikan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa kyseinen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Megaklinikka käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Potilasasiakirjoja koskevat erityislainsäädännön vuoksi potilasasiakirjamerkintöjen korjaaminen tehdään siten, että alkuperäinen ja korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste jää aina merkinnäksi potilasasiakirjoihin.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai tarpeettomien potilastietojen poistamista. Potilasasiakirjoista tiedot voidaan siis poistaa vain siltä osin kuin ne ovat virheelliset tai tarpeettomat. Jos potilasasiakirjoista poistetaan potilaan hoidon kannalta tarpeeton tieto, potilasasiakirjoihin jää merkintä poistosta, sen tekijästä ja poistamisajankohdasta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus pyytää siirtämään potilastiedot taholle, jolle potilaan hoito on siirtynyt.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Megaklinikalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Potilastietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Potilastietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Potilasrekisteriin tallennetaan lokitiedot kaikesta tietojen käsittelystä.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Megaklinikan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Viimeksi päivitetty:13.4.2018

 

MEGAKLINIKKA OY:N ASIAKAS- JA SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Megaklinikka Oy (”Megaklinikka” tai ”me”) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, sekä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Megaklinikalla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä.

Megaklinikalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Megaklinikan rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Huomaathan myös, että potilastietoja ei käsitellä osana tätä asiakasrekisteriä. Potilastietoja koskeva erillinen tietosuojaseloste on luettavissa tämän sivun alusta.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Megaklinikka

Y-tunnus 2345414-4

Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki

Puhelinnumero (09) 58 400 300

Sähköpostiosoite: info(at)megaklinikka.fi

www.megaklinikka.fi

Asiakasrekisteristä vastaava henkilö:

Kaisa Mikkola, puh. +358 40 0200 825, sähköpostiosoite: kaisa.mikkola(at)megaklinikka.fi

3. Kerätyt tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kampanjahistoria
 • Laskut ja laskutustiedot
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot
 • Recall-yhteydenottoihin liittyvät suostumukset
 • Muut asiakkaan antamat tiedot (esimerkiksi kiinnostuksen osoitus Megaklinikan perushammashoidon ulkopuolella olevia palveluja kohtaan)
 • Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Asiakas- ja markkinointitietoja voimme käyttää myös asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään tai markkinointiin.

Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan.

Asiakassuhteen aikana meille saattaa lisäksi kertyä tietoa esimerkiksi kampanjahistoriasta.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakas- ja markkinointitietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen

Asiakkaiden tietoja käytetään Megaklinikan ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Suoramarkkinointitarkoituksiin

Käsittelemme henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme koskien palveluita. Henkilötietoja voidaan käyttää Megaklinikan markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

Sinulla on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

6. Säilytysaika

Säilytämme Asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Megaklinikka säilyttää henkilötietojasi pääsääntöisesti Euroopan talousalueella. Megaklinikka ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Varaamme kuitenkin oikeuden ottaa jatkossa käyttöön järjestelmiä, jotka siirtävät henkilötietoja tämän alueen ulkopuolelle. Tällöin siirtoja koskevat sopimukset laaditaan EU-komission mallilausekkeiden mukaisesti tai muun kulloinkin voimassaolevan EU-komission hyväksymän muun järjestelyn mukaisesti, esimerkiksi Privacy Shield – ohjelman puitteissa.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Megaklinikan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Megaklinikan organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Megaklinikan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Megaklinikan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Megaklinikka käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Megaklinikalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Suoramarkkinointi

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien terveys- ja sairaalapalvelujamme sekä muuta suoramarkkinointia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

11. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

12. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Megaklinikan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Viimeksi päivitetty:13.4.2018

Tutustu tapaamme toimia

Toimintamallimme perustuu moderniin toiminnanohjaukseen, jonka ansiosta pystymme muokkaamaan päivän kulkua yksilöllisten hoidontarpeiden mukaan. Uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus helposti saataviin ja tehokkaisiin terveydenhuollon palveluihin. Missiomme on, että tämä on tulevaisuuden toimintamalli koko terveydenhuoltoalalla.

Varaa sinulle sopivin tunnin aikaikkuna ja maksa varausmaksu.

Pääset hoitoon tämän aikaikkunan sisällä heti kun ensimmäinen hammaslääkäri tai suuhygienisti vapautuu. Saat tarkan aikasi tekstiviestillä puolta tuntia ennen hoitoaikasi alkua.

Käyntisi on juuri niin pitkä kuin haluat. Hoitamalla kaikki kerralla kuntoon vältyt hankalilta uusintakäynneiltä ja säästät aikaa.

Ajankohtaista

Asiakaspalvelu

Soita asiakaspalveluumme

(09) 58 400 300